Observation.

 

 

            Fyra kraftiga koniska cylindrar, sammanbundna två och två av mjukt rundade leder, skimrande som guld i solljuset, mjukt modulerade av sina skuggor, böjs och sträcks i en stilla rytm, till synes styrda av två stora runda roterande klot, vilka tycks röra sig i en egen rytm, till vilka cylindrarna är tätt fästade. Ovanför dessa kraftiga organ, som för kroppen framåt, smalnar den av för att ett stycke upp vidga sig något. Längst upp på mitten sitter ett klot klätt med ett oräkneligt antal mycket tätt sittande långa trådar som fladdrar och böljar med kroppens rörelser. Strax under det översta klotet, på ömse sidor, är fästade ytterligare två guldskimrande långa lemmar av koniska cylindrar, också de sammanbundna med leder. Längst ut på de nedre smalare cylindrarna och ledade till dem, finns någon slags funktion för att gripa om föremål.

            Under denna observation av tvenne sådana varelser höll dessa övre yttre lemmar tag i någonting som kunde vara ett slags transportmedel. Det hade två stora på marken rullande metallringar som i sina centrum var fästade vid en enkel metallkonstruktion. Man kunde tänka sig att varelsen skulle kunna placera de två nedre stora runda kloten uppe på metallkonstruktionen och med de kraftiga ledade guldskimrande pelarna föra sitt transportmedel i önskad riktning.

            Jag kunde iakttaga två sådana varelser därifrån jag befann mig. De utstötte, samtidigt som de rörde sig framåt, underliga lågmälda ljud. Strax efter dessa två kom ytterligare två varelser, även de gripande om samma slags metallkonstruktioner med snurrande delar. Men dessa två hade helt andra former. Deras nedre ledade cylindrar var betydligt smalare och var inte fästade vid runda roterande klot, utan tycktes fästade direkt på den övre delen av kroppen. Möjligen var den övre delen av kroppen något kraftigare, liksom de övre om metallkonstruktionen gripande lemmarna. Deras översta klot hade heller inte så många långa trådar som de två första jag iakttagit.

            Det kan tänkas att dessa två par av mycket olika utformning kommer från skilda planeter. Men jag har dock hört att somliga påstår att det inte är någon skillnad på dem. Ett påstående som jag efter mina observationer knappast kan sätta någon tilltro till.

 

 

 

<<                      ^^                   >>